Now showing items 1-1 of 1

  • Association between genetic variation in a region on chromosome 11 and schizophrenia in large samples from Europe 

    Rietschel, M.; Mattheisen, M.; Degenhardt, F.; Kahn, R. S.; Linzen, D. H.; Os, J. V.; Wiersma, D.; Bruggeman, R.; Cahn, W.; de Haan, L.; Krabbendam, L.; Myin-Germeys, I.; Muhleisen, T. W.; Kirsch, P.; Esslinger, C.; Herms, S.; Demontis, D.; Steffens, M; Strohmaier, J.; Haenisch, B.; Breuer, R.; Czerski, P. M.; Giegling, I.; Strengman, E.; Schmael, C.; Mors, O.; Mortensen, P. B.; Hougaard, D. M.; Orntoft, T.; Kapelski, P.; Priebe, L.; Basmanav, P. B.; Forstner, A. J.; Hoffmann, P.; Meier, S.; Nikitopoulos, J.; Moebus, S.; Alexander, M.; Mossner, R.; Wichmann, H. E.; Schreiber, S; Rivandeneira, F.; Hofman, A.; Uitterlinden, A. G.; Wienker, T. F.; Schumacher, J.; Hauser, J.; Maier, W.; Cantor, R. M.; Erk, S.; Schulze, T. G.; Stefansson, H.; Steinberg, S.; Gustafsson, O.; Sigurdsson, E.; Petursson, H.; Kong, A.; Stefansson, K.; Pietilainen, O. P.; Tuulio-Henriksson, A.; Paunio, T.; Lonnqvist, J.; Suvisaari, J.; Peltonen, L.; Ruggeri, M.; Tosato, S.; Walshe, M.; Murray, R.; Collier, D. A.; Clair, D. S.; Hansen, T.; Ingason, A.; Jakobsen, K. D.; Duong, L.; Werge, T.; Melle, I.; Andreassen, O. A.; Djurovic, S.; Bitter, I.; Rethelyi, J. M.; Abramova, L.; Kaleda, V.; Golimbet, V.; Jonsson, E. G.; Terenius, L.; Agartz, I.; Winkel, R. V.; Kenis, G.; Hert, M. D.; Veldink, J.; Wiuf, C.; Didriksen, M.; Craddock, N.; Owen, M. J.; O'Donovan, M. C.; Borglum, A. D.; Rujescu, D.; Walter, H.; Meyer-Lindenberg, A.; Nothen, M. M.; Ophoff, R. A.; Cichon, S. (2011)